Budżet obywatelski 2023 | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Budżet obywatelski 2023

Budżet obywatelski 2023

Zapraszamy mieszkańców Czaplinka do udziału w V edycji Budżetu Obywatelskiego


Budżet obywatelski to wyjątkowa okazja do urzeczywistnienia i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniając się zarazem do poprawienia funkcjonowania najbliższej okolicy.

W skrócie oznacza to, że :

  • mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, które następnie są analizowane pod kątem formalnym, merytorycznym i możliwości realizacji;
  • propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie mieszkańców;
  • na podstawie liczby ważnie oddanych głosów ustala się listę rankingową projektów, następnie przyznaje się środki niezbędne do realizacji, w kolejności od projektu, który otrzymał największą liczbę głosów, aż do wyczerpania wszystkich środków finansowych.

Budżet obywatelski może być przeznaczony na realizację zgłoszonych i wybranych przez Mieszkańców gminy projektów, musi zakładać realizację zadania na terenach będących w posiadaniu gminy Czaplinek; zadania mogą być także realizowane na terenach spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych i terenach należących do innych podmiotów położonych w granicach administracyjnych Miasta Czaplinek pod warunkiem uzyskania zgody spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej bądź innego podmiotu władającego tym terenem. Musi spełniać warunek ogólnodostępności, który oznacza zapewnienie ogółowi mieszkańców możliwość nieodpłatnego korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń w wymiarze co najmniej 25 godz. tygodniowo pomiędzy godz. 6.00 — 20.00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne realizacja powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwości korzystania w pełnym „zakresie z efektów realizacji zadania".

Kwota środków przeznaczonych na budżet obywatelski na 2023 rok wynosi: 145 110,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy 110  złotych 00/100).

 W tym roku mieszkańcy Gminy Czaplinek mogą zgłaszać zadania od 14 lutego do 4 marca 2023 roku. Pracownicy urzędu będą analizować i oceniać zadania pod kątem oceny formalnej i możliwości ich realizacji. Listę zadań dopuszczonych do głosowania poznamy najpóźniej 21 marca br.

Na zadania, które przeszły weryfikację mieszkańcy będą mogli głosować od 22 marca do 10 kwietnia 2023 roku.
Wyniki głosowania, a co za tym idzie zadania, które zostaną zrealizowane w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Czaplinek poznamy do 25 kwietnia 2023 roku.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w procedurze tworzenia budżetu obywatelskiego, polegającej na zgłaszaniu, poparciu i wyborze projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, są Mieszkańcy gminy Czaplinek.

Głosowanie odbędzie się:

  • elektronicznie na stronie internetowej gminy Czaplinek www.czaplinek.pl
  • w formie pisemnej we wskazanych punktach głosowania: w BOI Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 6.

Zapraszamy wszystkich do czynnego udziału w kolejnej edycji Budżetu obywatelskiego.

 


GŁOSOWANIE NA PROJEKTY ZGŁOSZONE DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2023
Głosowanie trwa od 22 marca do 10 kwietnia 2023 roku

Formularz głosowania elektronicznego (aktywny do 10.04.2023r.)