Ogłoszenia | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Ogłoszenia

 • Nabór na stanowisku pracownika socjalnego

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplinku
  poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku pracownika socjalnego

   

  Miejsce pracy: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplinku

  Kwalifikacje:

  1. Dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
  2. Studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
  3. Do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
  • pedagogika,
  • pedagogika specjalna,
  • politologia,
  • polityka społeczna,
  • psychologia,
  • socjologia,
  • nauki o rodzinie;
  1. Ukończone studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

   

  Wymagania dodatkowe:

  • znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  • empatia i łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
  • prawo jazdy kat. B

  Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat.

   

  Kandydatów chętnych do pracy prosimy o składanie podań wraz z CV osobiście w godzinach pracy ośrodka (pokój nr 1) lub za pośrednictwem poczty na adres:

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pławieńska 3, 78-550 Czaplinek

  lub elektronicznie na adres: mgopsczaplinek@wp.pl

  do dnia 15.09.2022 r.

 • domek

  Obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

  Od 1 lipca 2021 r. każdy mieszkaniec lub zarządca budynku posiada obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W systemie informatycznym umieszczone są informacje o rodzaju ogrzewania stosowanego w budynkach.
  Na złożenie deklaracji mieszkańcy mają czas 12 miesięcy dla budynków, które już istnieją, czyli do 30 czerwca 2022.
  W przypadku nowo powstałych budynków jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.
  W jaki sposób można złożyć deklarację ??

  • w formie elektronicznej, czyli przez Internet – jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób na stronie https://zone.gunb.gov.pl/
  • w formie papierowej- wypełniony dokument można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Czaplinku lub wysłać listem.

  Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedna bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

 • Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

  Decyzja o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na terenie Gminy Czaplinek.

 • Zamknięcie dojazdu do punktu przyjmowania ścieków dowożonych (zlewni) na oczyszczalnię

  Zamknięcie dojazdu do punktu przyjmowania ścieków dowożonych (zlewni) na oczyszczalnię

  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czaplinku informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi na oczyszczalni ścieków czasowo zamknięty zostanie dojazd do punktu przyjmowania ścieków dowożonych (zlewni) na oczyszczalnię.

 • Wywóz nieczystości ciekłych

  Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

  OGŁOSZENIE

  Burmistrz Czaplinka po przypomina, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.) gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.


  W związku z powyższym Burmistrz Czaplinka zwraca się do wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czaplinek, posiadających zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków o dokonanie aktualizacji zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków (jeżeli zbiornik nie został zgłoszony bądź nastąpiła jego zmiana).


  Formularz zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Czaplinku w pok. nr 4, na stronie internetowej Gminy (www.czaplinek.pl – zakładka OGŁOSZENIA) bądź poprzez elektroniczną ankietę pod adresem:

  https://ankieta.ecogmina.pl/?Gmina=2321 .


  Burmistrz Czaplinka przypomina również, że zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków jest obowiązany do posiadania dowodów uiszczenia opłaty za odbiór nieczystości ciekłych oraz umowę zawartą z firmą asenizacyjną posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalniach ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czaplinek. Osoby które nie mają jeszcze zawartych umów na odbiór nieczystości ciekłych, powinny uczynić to niezwłocznie.


  Zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czaplinek” (Uchwała Nr XXII/190/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 2 lipca 2020 roku częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinna uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewanie się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub do wód. Ponadto częstotliwość wynika z ilorazu średniego, rocznego zużycia wody oraz pojemności i tempa zapełnienia. W przypadku własnego ujęcia wody przyjmuje się 3m3 zużycia wody na osobę miesięcznie jednak nie mniej niż jeden raz na pół roku.


  Jednocześnie informujemy, że gmina prowadzi kontrole w zakresie przestrzegania ww. zapisów ustawy tj. postępowania z nieczystościami płynnymi i obowiązkiem posiadania umowy wywozu oraz dowodów uiszczenia opłat.  


  Poniżej podajemy dane firm wywozowych, które posiadają stosowne zezwolenie Burmistrza Czaplinka i prowadzą działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Czaplinek (posiadane podpisanej umowy jest obowiązkiem wynikającym z ustawy).
  1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 2, tel. 94 375 50 11;
  2. Zakład Ogólnobudowlany, Zakład Ciepłowniczy Krzysztof Kaliniak, ul. Równa 11, 78 – 520 Złocieniec, tel. 094 367 01 77;
  3. „NOREK”,  Arkadiusz Kuciński, ul. Orla 9/11, 78 – 650 Mirosławiec, tel. 600 601 647
  4. Fenix Firma Usługowa, Krzysztof Sulik, ul. Zamkowa 14/4, 78-650 Mirosławiec, tel. 784 382 339;
  5. ELEFANT, ul. Starogrodzka 31A, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. 691 329 013;
  6. WCTRON Sp. z o.o., ul. Wyb. J. Słowackiego 9, 50-406 Wrocław, tel. 800 808 308