Budżet obywatelski 2024 | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Budżet obywatelski 2024

Czaplinecki Budżet Obywatelski 2024Czaplinecki Budżet Obywatelski 2024

Zapraszamy mieszkańców Czaplinka do udziału w VI edycji Budżetu Obywatelskiego.

Budżet obywatelski to wyjątkowa okazja do urzeczywistnienia i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniając się zarazem do poprawienia funkcjonowania najbliższej okolicy.

Budżet obywatelski może być przeznaczony na realizację zgłoszonych i wybranych przez Mieszkańców gminy projektów, musi zakładać realizację zadania na terenach będących w posiadaniu gminy Czaplinek; zadania mogą być także realizowane na terenach spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych i terenach należących do innych podmiotów położonych w granicach administracyjnych Miasta Czaplinek pod warunkiem uzyskania zgody spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej bądź innego podmiotu władającego tym terenem. Musi spełniać warunek ogólnodostępności, który oznacza zapewnienie ogółowi mieszkańców możliwość nieodpłatnego korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń w wymiarze co najmniej 25 godz. tygodniowo pomiędzy godz. 6.00 — 20.00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne realizacja powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwości korzystania w pełnym „zakresie z efektów realizacji zadania.

Kwota środków przeznaczonych na budżet obywatelski na 2024 rok wynosi: 144 476,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 00/100).

 W tym roku mieszkańcy Gminy Czaplinek mogą zgłaszać zadania od 24 stycznia do 14 lutego 2024 roku. Listę zadań dopuszczonych do głosowania poznamy najpóźniej 1 marca br.

Na zadania, które przeszły weryfikację mieszkańcy będą mogli głosować od 09 marca do 2 kwietnia 2024 roku.

Wyniki głosowania, a co za tym idzie zadania, które zostaną zrealizowane w ramach VI. edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Czaplinek poznamy 8 kwietnia 2024 roku.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w procedurze tworzenia budżetu obywatelskiego, polegającej na zgłaszaniu, poparciu i wyborze projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, są Mieszkańcy gminy Czaplinek.

Głosowanie odbędzie się:

  • elektronicznie na stronie internetowej gminy Czaplinek www.czaplinek.pl
  • w formie pisemnej we wskazanych punktach głosowania: w BOI Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 6.

Zapraszamy wszystkich do czynnego udziału w kolejnej edycji Budżetu obywatelskiego.